Kundenkurs V + B Sanitärplaner GmbH, Basel vom 14.05.2019